Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Susza - wnioski przyjmowane jeszcze do 7 września

04-09-2015

Zgłoszenia szkód spowodowanych suszą przyjmowane są do poniedziałku, 7 września 2015 r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

W związku z podjętą 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy, przewiduje się możliwość udzielania pomocy poszkodowanym producentom rolnym w formie:

1) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, rybackich oraz działach specjalnych produkcji rolnych, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

2) pomocy finansowej, na podstawie § 13c rozporządzenia rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187 z późn.zm.) na każdy hektar powierzchni upraw, na której wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zdeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości 800 zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, złożony w terminie do 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym przez Agencję na jej stronach internetowych.

3) pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia, jak i umarzanie w całości lub ich części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;

4) odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, przez Agencję Nieruchomości Rolnych;

Ww. pomoc będzie mogła być udzielona, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę szkody, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Wielkość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z niekorzystnych zjawisk.


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Niemodlinie