- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie

23-12-2011

 

 P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2012 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2012r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2012r. W związku z powyższym należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu stosowne oświadczenie (druk dostępny w pok. Nr 45 lub na stronie internetowej Urzędu w zakładładce -„aktualności”).

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin
44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

PDFDruk oświadczenia.pdf (262,69KB) PDFPrzypomnienie - informacja.pdf (452,36KB)