- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przedsiębiorco - pamiętaj o konieczności dokonania wpłaty III raty opłat z tyt. korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

23-09-2015

P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2015 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 30 września 2015 r. trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2015 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Przypomina się również, że obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych jest m.in. w terminach do dnia 1 lutego,
1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty. 

 

Janusz Kwaśniowski
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie