- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni obradowali podczas XVII sesji

29-10-2015

Radni obradowali podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie. Na początku przyjęty został protokół z XV i XVI sesji oraz przedstawiona została informacja burmistrz Doroty Koncewicz z działalności międzysesyjnej, odbytych spotkaniach i podejmowanych sprawach. Potem radni zgłaszali szereg interpelacji. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno - Finansowego Oświaty, Małgorzata Kochanek oraz dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawili radnym i burmistrz szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 2014/2015. Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie radni zapoznali się także z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2005-2015, przyjęto informację z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2015r. Podjęto także uchwały:  w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne, w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2011-2020, w sprawie członkostwa Gminy Niemodlin w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego stowarzyszenia, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych i zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej, w sprawie zmiany Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Obraz 008.jpeg
Obraz 003.jpeg
Obraz 007.jpeg
Obraz 016.jpeg
Obraz 020.jpeg
Obraz 021.jpeg
Obraz 023.jpeg
Obraz 026.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie