- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nabór do przedszkoli na rok 2012/2013

01-03-2012

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
• Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci urodzone od września do grudnia, z najmłodszego rocznika podlegającego naborowi.
• Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
• Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przyjmowanie zgłoszeń od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 30 marca 2012 roku.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w formie papierowej w dowolnym przedszkolu na terenie Gminy Niemodlin od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r. w godzinach pracy placówki.
Kartę zgłoszenia dziecka należy składać w wybranym przedszkolu w dniach od 1 do 30 marca 2012 r. w godzinach pracy przedszkola.
Ogłoszenie wyników naboru do 27 kwietnia 2012 r.
Dyrektorzy przedszkoli wywieszą listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.

Szanowni Rodzice!
Od 1 września 2009 r. rozpoczął się proces obniżania wieku szkolnego, na mocy znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.). Dzieci sześcioletnie miały rozpocząć obowiązkową naukę w szkole od 1 września 2012 r., ale ostatnia nowelizacja ustawy (uchwalona przez Sejm RP 27 stycznia 2012 roku) przedłuża okres przejściowy o kolejne 2 lata i przesuwa ten obowiązek na rok 2014.
Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie nadal są objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym:
• Dziecko 6-letnie (urodzone w 2006 r.) może od 1 września 2012 r. rozpocząć edukację w szkole, a decyzję w tej sprawie podejmują rodzice.
• W klasie I dziecko będzie się uczyło według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
• Podczas zapisywania sześciolatka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, przez co najmniej rok poprzedzający pójście do I klasy.
• Przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola.
• Warunkiem przyjęcia do klasy I dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym jest posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
• W okresie przejściowym sześciolatek, który od 1 września nie będzie uczniem szkoły podstawowej, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
• Rodzice dziecka 5 – letniego mają obowiązek zgłosić je do przedszkola,
a dziecka 6 – letniego do przedszkola lub szkoły.
• Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku systematyczne uczęszczanie na zajęcia przez cały rok szkolny.
Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu 6 – latka do szkoły powinni:
• Do 30 marca 2012 r. poinformować o swojej decyzji dyrektora
przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza,
• do 4 kwietnia 2012 r. zgłosić 6-latka do szkoły podstawowej,
• złożyć w przedszkolu pisemną rezygnację z miejsca, niezwłocznie po
uzyskaniu od dyrektora szkoły informacji, że dziecko jest przyjęte do
klasy I.