- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Pozyskaj fundusze dla organizacji

26-11-2015

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016 – Termin naboru wniosków - od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

1. Rodzaj zadania.

Finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ust. 1 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Składane oferty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2016 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

3. Zasady przyznawania dotacji

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

- w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Zarządzającą, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów lub Zespół Oceny Projektów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji, oferta kierowana jest do oceny III eksperta. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji oceny ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej). Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r., dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

4. Terminy i warunki realizacji zadania

Maksymalny czas realizacji zadania:

- w przypadku Priorytetu 2:

dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy)

dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy)

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

5. Termin składania ofert

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

- w Priorytecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2016 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

W celu złożenia oferty należy:

- wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,

- zgromadzić wymagane załączniki i przesłać je przez Generator Ofert FIO wraz z ofertą,

- wysłać ofertę przez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2016 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.

Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2016 r.

7. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publicznego tego samego rodzaju

W roku 2014 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 844 ofert na kwotę 57 981 592,07 zł. Dwanaście dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

W roku 2015 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do dofinansowania przeznaczono 637 ofert, na dzień 20 sierpnia 2015 r. wypłacono dotacje w wysokości 51 257 994,14 zł (II transze projektów dwuletnich dofinansowanych w 2014 r. oraz dotacje na realizację zadań zleconych w 2015 r.). Siedem dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

8. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

9. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.