- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni jednogłośnie przyjęli nową strategię rozwoju gminy

27-11-2015

Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025 uchwalona jednogłośnie przez radnych. W dniu 26 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie. Radni przyjęli w sumie 13 uchwał, głosowanie przebiegało bardzo sprawnie, projekty uchwał były wcześniej omówione przez radnych w poszczególnych komisjach. Sesja trwała ok. 2,5 godz. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz mówiła podczas obrad, że prace nad strategią trwały przez rok i jest to dokument strategiczny, niezbędny dla przyszłego pozyskiwania funduszy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Strategia była konsultowana i prowadzone były warsztaty, w których mogli wszyscy uczestniczyć. Po wprowadzeniu kilku poprawek do dokumentu, radni przyjęli nową strategię rozwoju dla gminy w której zawarto m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą i określono wizję na przyszłość. Gmina Niemodlin ma być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sąsiedztwie Opola i A4, zapewniającą wysoką jakość przestrzeni, środowiska naturalnego oraz usług publicznych – ze społeczeństwem aktywnym gospodarczo i społecznie. Bliskość aglomeracji opolskiej, a także położenie przy węźle autostrady A4 – otwiera możliwości kształtowania oferty inwestycyjnej dla działalności gospodarczej. Zagospodarowanie potencjału inwestycyjnego gminy Niemodlin związane będzie z wytyczeniem stref aktywności gospodarczej, terenów inwestycyjnych – które docelowo powinny być przygotowane do przyjęcia inwestorów. Istotne będą więc działania związane z uzbrojeniem tych terenów, a także aktywny marketing oferty inwestycyjnej. W nowej strategii możemy znaleźć także zapisy dotyczące m.in. kształtowania atrakcyjnej przestrzeni do życia, renowacji zabytków, rewitalizacji przestrzeni, zachowania ładu przestrzennego i tworzenia miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów, poprawy estetyki, stanu technicznego obiektów i terenów zdegradowanych, tworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów zabaw – we współpracy ze społecznością lokalną, budowa i modernizacja oraz utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych oraz chodników, budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i instalacji oczyszczania ścieków, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej, przeciwdziałanie niskiej emisji oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ochrona zasobów materialnych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego, modernizacja oświetlenia ulicznego gminy, poprawa jakości i dostępności usług publicznych, usprawnienie transportu publicznego – w celu przeciwdziałania wykluczeniu ze względu na położenie, poprawa jakości i dostępności świadczenia wybranych usług publicznych (poprzez e-usługi, dążenie do wysokiego standardu obsługi mieszkańców, dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych) oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury.

Obraz 005.jpeg
Obraz 006.jpeg
Obraz 008.jpeg
Obraz 023.jpeg
 

Radni uchwalili także inny dokument strategiczny, Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin. Celem realizacji planu jest: poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja poziomu zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z transportu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy wytyczone zostały priorytetowe obszary działań. Należą do nich: obiekty Gminy Niemodlin i jednostek organizacyjnych, transport jako sektor, który ma najbardziej istotny wpływ na wielkość emisji dwutlenku węgla oraz budownictwo mieszkaniowe, jako sektor, w którym odnotowuje się największe możliwość spadku finalnego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Obraz 015.jpeg
Obraz 026.jpeg

 

W czasie sesji w dniu 26 listopada radni podjęli ponadto uchwały w sprawach: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uchwalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej, uchwalenia programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Niemodlin, a także zmian w budżecie gminy na 2015r.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie