- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budżet Gminy Niemodlin na 2016 rok przyjęty

18-12-2015

Budżet Gminy Niemodlin na 2016 rok uchwalony. Radni podczas sesji zwołanej w dniu 17 grudnia 2015 r. jednogłośnie zagłosowali „za” nowym budżetem dla gminy. W czasie obrad przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, przedstawiła założenia uchwały. Radni dyskutowali merytorycznie, obrady przebiegały bardzo sprawnie, gdyż w poszczególnych komisjach Rady omówione zostały szczegóły projektów uchwał. Budżet Gminy Niemodlin na 2016 rok zakłada wydatki w wysokości 40 170 402 zł. Na inwestycje przeznaczona zostanie kwota ponad 3,2 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego będzie kwota 86 472 zł. 

Obraz 028.jpeg

Główne zadania inwestycyjne w 2016 roku, na które przeznaczono fundusze to m.in.: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina, dotacja gminy na termomodernizację Ośrodka Kultury i likwidację barier architektonicznych, dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Niemodlin-Lewin Brzeski wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach. Gmina przeznaczy także pieniądze na opracowanie dokumentacji koniecznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gościejowicach oraz budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w Gracze-Gościejowice, a także na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w Roszkowicach i Piotrowej. 

Z budżetu gminy udzielone zostały także m.in. dotacje dla stowarzyszeń na zadania gminy realizowane w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. 

Oprócz uchwały budżetowej radni przyjęli także inne uchwały w sprawach: dot. wieloletniej prognozy finansowej, Programu Wspierania Rodziny w Gminie Niemodlin na lata 2016-2018, zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032, ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie, zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie, określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę, zmian budżetu na rok 2015. 

Obraz 024.jpeg
Obraz 015.jpeg
Obraz 026.jpeg
Obraz 012.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie