- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Pamiętajmy o chodnikach

15-01-2016

Przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach posesji w zakresie odśnieżania chodników, zapobiegania śliskości i usuwania nawisów śniegu i sopli w sąsiedztwie dróg i chodników. 

Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli, współwłaścicieli posesji, jak również użytkowników, osób posiadających nieruchomość w zarządzie a także innych podmiotów władających nieruchomościami. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Przypominamy, iż śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie ich materiałami szorstkimi a przede wszystkim piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.  

Pamiętajmy też o obowiązku niezwłocznego usuwania z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli lodu i nawisów śniegu. Nie wywiązywanie się z nałożonych obowiązków zagrożone jest karą grzywny. Natomiast osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się odszkodowania z powództwa cywilnego.
 

Straż Miejska
w Niemodlinie