- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zwolnienia podatkowe dla remontujących zabytki

01-02-2016

Gmina zachęca do remontów zabytków

Zabytki w gminie Niemodlin mają szansę na odnowienie. Samorząd wprowadził dodatkowe zachęty dla właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków do przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w zakresie: remontu elewacji budynku, remontu dachu, wykonania izolacji fundamentów. Podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 28 stycznia br. podjęto specjalną uchwałę w tej sprawie. W zależności od poniesionych kosztów na remonty i konserwację budynków, właściciele zabytków w naszej gminie mogą liczyć na zwolnienia podatku od nieruchomości od jednego do nawet sześciu lat. Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono którekolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia.  

Obraz 001.jpeg
Obraz 022.jpeg


Dotacja gminy na zabytkowy kościół w Szydłowcu Śląskim

Podczas sesji Rada Miejska w Niemodlinie przyznała dotację na prace w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Konkretnie chodzi o kościół w Szydłowcu Śląskim należący do niemodlińskiej parafii.  Kościół w Szydłowcu jest prawdziwą perełką wśród zabytków Opolszczyzny. W ramach przyznanej w tym roku dotacji wykonane będą badania stratygraficzne wewnątrz zabytku, mające na celu ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych oraz opracowany zostanie program prac konserwatorskich z obmiarem i kosztorysem.

Plany Odnowy dla sołectw

Pierwsze sołectwa mają już Plany Odnowy do roku 2025, dokumenty dla kolejnych sołectw są przygotowywane. Radni zatwierdzili Plany Odnowy Miejscowości dla: Gościejowic, Krasnej Góry, Piotrowej, Roszkowic i Wydrowic. W dniu 28 stycznia br. Rada Miejska w Niemodlinie przyjęła ponadto uchwały: w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin, w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, w sprawie poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego, w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016, w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. W czasie sesji przyjęto też roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady.

Obraz 019.jpeg
Obraz 008.jpeg


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie