- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

04-02-2016

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.  (Dz. U. poz. 1585), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.),  od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Termin kwalifikacji  wojskowej dla Gminy Niemodlin ustalono na  08-09 marca 2016 r. Miejsce – Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 – Opole - Dom Katechetyczny przy Katedrze, ul. Katedralna 4, od godz. 7.30 (oprócz sobót i niedziel).

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy  i w 2016 roku dotyczy:
•    mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
•    mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
•    osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 29 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, jeszcze przed jej zakończeniem złożyły lub złożą wnioski o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
•    kobiet urodzonych w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza Niemodlina wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.  Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia  (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową. Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. konieczność złożenia egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie burmistrza. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były  do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
•    kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
•    kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
•    kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
•    kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby pamiętać  o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.  W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić stopnia zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem określonym w art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej  w formie decyzji administracyjnych. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego orzeczenia każdy, niezależnie od kategorii zdolności, jaką wobec niego orzeczono, ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, jeżeli nie jest zadowolony z wydanego orzeczenia. Po tym okresie orzeczenie staje się prawomocne. Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę, która się odwołuje i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać przedstawienia przez tę osobę dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną. 

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w okresie do 03 marca 2016r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37 – III piętro (pokój nr 63) lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 77 460 295 wewn.218 lub 698 144 700.


BURMISTRZ  NIEMODLINA
Dorota  KONCEWICZ