- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

LIII SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie

05-02-2014

 W dniu 30 stycznia 2014r. odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której po rozpatrzeniu projektów uchwał podjęto niżej wymienione uchwały:

• Uchwała Nr LIII/319/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014.
• Uchwała Nr LIII/320/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
• Uchwała Nr LIII/321/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr LIII/322/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin.
• Uchwała Nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.


Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – http://www.bip.niemodlin.pl/, w zakładce AKTY PRAWNE - Uchwały RM kadencja 2010-2014.
Można się również zapoznać z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.


Insp.GCZK UM – Z.Romańczukiewicz