- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Komunikat

03-02-2012

KOMUNIKAT

W dniu 26 stycznia 2012 roku Rada Miejska w Niemodlinie podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach.
Art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zawiera upoważnienie dla Rady Gminy odnośnie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli w zakresie wykraczającym poza obowiązek bezpłatnego nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową, realizowaną w przedszkolach w godzinach od 800 do 1300.
Na podstawie wykonania wydatków w 2011 roku oraz przewidywanego wzrostu kosztów osobowych i rzeczowych w 2012 roku ustalono nową odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach.
W podjętej uchwale zmieniono formułę odpłatności. Opłata pobierana będzie za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej. Ustalenie godzinowego pobierania opłat umożliwia rodzicom (prawnym opiekunom) wnoszenie opłaty za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie ze założoną deklaracją.
Godzinowa wysokość opłaty pomnożona przez ilość godzin i dni pobytu dziecka w przedszkolu stanowi opłatę miesięczną według następującego wyliczenia:
1) za 1 godzinę pobytu (1 godz. x 5,45 zł/godz. x ilość dni)
2) za 2 godziny pobytu (2 godz. x 3,87 zł/godz. x ilość dni)
3) za 3 godziny pobytu (3 godz. x 2,73 zł/godz. x ilość dni)
4) za 4 godziny pobytu (4 godz. x 2,15 zł/godz. x ilość dni)
5) za 5 godzin pobytu (5 godz. x 1,81 zł/godz. x ilość dni)
6) za 6 godzin pobytu (6 godz. x 1,59 zł/godz. x ilość dni).
Opłatę pobierać się będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca z założeniem, że miesiąc liczy 22 dni robocze. Opłata będzie podlegała zwrotowi proporcjonalnie do czasu nieobecności dziecka w przedszkolu.