Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2018 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Program Rodzina 500 plus

10-03-2016

Program ,,Rodzina 500 plus"

 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice otrzymują  świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko,  na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty.

 

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”
Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:     
- przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00 zł netto,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00 zł netto.


DOCHÓD RODZINY USTALANY JEST NA PODSTAWIE DOCHODÓW  OSIĄGNIĘTYCH W 2016 r.

W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO:

 

  • dowód tożsamości,
  • nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich),
  • dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2016r lub po tym roku (jak powyżej omówiono),
  • kserokopia wyroku prawomocnego sądu o wysokości zasądzonych alimentów,
  • kserokopia nakazu płatniczego za 2016r w przypadku rolników,
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka

 

WYMAGANA JEST KSEROKOPIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW - ORYGINAŁY NALEŻY POSIADAĆ CELEM POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:        
Kwota 500,00 zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie gminy Niemodlin.
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu empatia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

 

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udziela

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, tel. 774607945

w poniedziałki w godz. 700 do 1700

od wtorku do czwartku w godz. 700 do 1500

w piątki w godz. 700 do 1300

 

Przydatne linki:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

plakat.jpeg