- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina opracuje Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina

01-04-2016

Radni obradowali podczas XXII sesji zwołanej w dniu 31 marca br. Wśród wielu uchwał przyjęto m.in. przystąpienie Gminy Niemodlin do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. Przygotowanie tego programu jest niezbędne w celu ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Przewiduje się m.in. realizacje inwestycji dotyczących obiektów służby zdrowia, zabytkowych, rekreacyjno-sportowych, służących publicznym celom społecznym oraz mającym na celu porządkowanie przestrzeni miejskiej. Jak można przeczytać w uchwale, zgodnie ze sporządzoną diagnozą, jako rekomendowany do podjęcia działań rewitalizacyjnych jest obszar ścisłego centrum miasta Niemodlin. Wskazany teren zlokalizowany jest w obszarze ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, Kilińskiego, Podwale, Lwowska i Zamkowa. Jest to obszar o największym znaczeniu dla funkcjonowania życia miasta, w którym zlokalizowane są usługi oraz obiekty stanowiące o historycznym potencjale miasta Niemodlin, a także zielone przestrzenie - elementy potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego miasta.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli także uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin. Do zadań Młodzieżowej Rady będą należeć m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy Gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego. Młodzieżowa Rada liczyć będzie od 8 do 12-tu radnych, a jej kadencja trwać będzie dwa lata.

DSC_5374.jpeg
DSC_5351.jpeg
DSC_5368.jpeg
DSC_5360.jpeg
DSC_5364.jpeg
DSC_5371.jpeg

Radni przyjęli w sumie 23 uchwały: w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w sprawie ustalenia dla terenu gminy Niemodlin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Niemodlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w sprawie przygotowania projektu uchwały, w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023, w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin”, w sprawie wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025”, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabin na lata 2016-2025, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gracze na lata 2016-2025, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipno na lata 2016-2025, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Magnuszowice na lata 2016-2025, w sprawie apelu dotyczącego utworzenia zasiłków wyrównawczych, w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin, w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin, w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w sprawie skargi na Burmistrza Niemodlina, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016.


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie