Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie

15-04-2016

Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie

1. Forma prawna:

    Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego.
    NIP 99 10 49 70 77, Regon 161555167, KRS 0000474548

2. Adres siedziby i korespondencji:

    Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku
    ul. Reja 1 ( Ośrodek Kultury - pokój nr 10)
    49-100 Niemodlin
    E-mail: utwniemodlin@wp.pl

3. Teren działania:
 
    Miasto Niemodlin i gminy: Niemodlin oraz Tułowice.

4. Stowarzyszenie działa na podstawie:

•    Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami)
•    Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz 873 z późniejszymi zmianami).
•    Statutu Stowarzyszenia.

5. Co to jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

    SUTW jest placówką dydaktyczną dla osób starszych (55+), której celem jest poprawa jakości życia    
    poprzez kształcenie, rozwój zainteresowań, aktywizację społeczną, udział w kulturze i integrację.   
    SUTW jest dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, tworzyć, współuczestniczyć, wypracowywać styl pracy
    placówki przyjaznej dla seniorów i cieszącej się prestiżem w społeczności lokalnej i nie tylko.  

6. Cele i formy działania.

    Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowi  
    przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie a w szczególności:

    -  zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków,
    -  prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
    -  wyzwalanie aktywności społecznej osób starszych,
    -  promocja zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia,
    -  upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
    -  kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
    -  integracja międzypokoleniowa,
    -  samopomoc koleżeńska,
    - pielęgnowanie tradycji narodowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu.

7. Cele statutowe realizujemy poprzez organizowanie zajęć o charakterze:

    - edukacyjnym / wykłady, warsztaty, prelekcje, spotkania
    - kulturalnym / udział w koncertach, wystawach, spektaklach teatralnych, muzycznych i imprezach      
      integracyjnych, teatralnych, muzycznych i imprezach integracyjnych
    - prozdrowotnym / gimnastyka, joga, pływanie, zajęcia sportowe.
    - turystyczno-krajoznawczym (wycieczki, pikniki, marsze)
    - patriotycznym ogólnopolskim jak i lokalnym (spotkania z osobami, które godnie reprezentują i   
      promują Gminę Niemodlin poprzez własną działalność i osiągnięcia)


8. Okres działalności i władze stowarzyszenia:

•    NUTW działa od 04.02.2013 roku jako filia.
•    Z dniem 27.08.2013 r. jako Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu.
•    Liczba członków: 115

Skład Zarządu Stowarzyszenia UTW w Niemodlinie wybranego w dniu 06 lutego 2023r

1. Wiesława Cyganek - Prezes
2. Barbara Lesiak - I Wiceprezes
3. Danuta Unijewska - II Wiceprezes
4. Helena Garbowska - Skarbnik
5. Alicja Bogulska - Sekretarz
6. Ewa Włodarczyk - Członek
7. Anna Jankowska - Członek
8. Teresa Kucharzak - Juszczyk - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Barbara Brocka - Przewodnicząca
2. Marta Dutkiewicz - Członek
3. Janina Skrzetuska – Członek

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia UTW w Niemodlinie wybranego w dniu 09 marca 2020r.:

 

1. Kamila Górska - Prezes
2. Tadeusz Ziółkowski - I Wiceprezes
3. Danuta Unijewska - II Wiceprezes
4. Helena Garbowska - Skarbnik
5. Wiesława Aftyka - Sekretarz
6. Maria Jańczuk - Członek
7. Anna Franczyk - Członek / media, kronika UTW
8. Teresa Kucharzak-Juszczyk - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Barbara Brocka - Przewodnicząca
2. Marta Dutkiewicz - Członek
3. Stanisława Żeluk – Członek

 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenie UTW w Niemodlinie wybranego w dniu 23 stycznia 2017r.:

Teresa Kucharzak - Juszczyk - prezes Stowarzyszenia
Kamila Górska - wiceprezes
Tadeusz Ziółkowski - wiceprezes
Barbara Sadłoń - skarbnik
Marta Dudkiewicz - sekretarz
Anna Franczyk - członek Zarządu
Maria Jańczuk - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Lasota - przewodniczący
Ewa Włodarczyk
Barbara Brocka


Zarząd I kadencji:
Prezes - Maria Jańczuk
Wiceprezes - Tadeusz Ziółkowski
Wiceprezes - Ewa Paszkowska
Skarbnik - Danuta Ziółkowska
Sekretarz - Krystyna Świątek
Członek - Anna Franczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Zofia Bernacka
Sekretarz - Kamila Górska
Członek - Tadeusz Lasota
 

9. Jak do nas dołączyć?
 
    9.1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:
     - wypełnieniu deklaracji
     - akceptacji Zarządu
     - wpłaceniu składki członkowskiej, która wynosi 8zł za miesiąc, a od 01 lipca 2016 10 zł za miesiąc.
 
    9.2. Członkowie Zarządu pełnią dyżury w dniach:
     -  w poniedziałki w godzinach 16:30 - 17:00 w następujących terminach
        21.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 06.06.2016, 20.06.2016

utw2.jpeg
Obraz 027.jpeg
Obraz 026.jpeg
Foto: spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem w Niemodlinie - 2015r.
IMG_2586.jpeg