Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Recepta na uśmiech - informacje dot. Projektu

26-04-2016

RPO+OPO+EFS.jpeg

Aktualności
 

Informacja o trzeciej wycieczce w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”

Informujemy, że w terminie od 13 stycznia 2017r. do 15 stycznia 2017r. odbędzie się wycieczka o charakterze społeczno-kulturalnym zorganizowana dla Uczestników Projektu.

Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie:
HOTEL TROJAN ul. Leśna 4a, 57-540 Lądek Zdrój

Poniżej wskazujemy miejsca zbiórek, termin oraz godziny odjazdów:

- zbiórka w dniu 13.01.2017r. o godz. 1530 w Niemodlinie przy ul. Mikołaja Reja 1 (Dom Kultury),

- zbiórka w dniu 13.01.2017r. o godz. 1600 w Nysie przed Katedrą w Rynku (miejsce wyznaczone dla autokarów)

-> przejazd w kierunku: Lądek Zdrój.

 

Informacja o drugiej wycieczce w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”

Informujemy, iż w okresie od 18 listopada 2016r. do 20 listopada 2016r. odbędzie się wycieczka o charakterze społeczno-kulturalnym zorganizowana dla Uczestników Projektu.

Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie:
HOTEL TROJAN ul. Leśna 4a, 57-540 Lądek Zdrój

Poniżej wskazujemy miejsca zbiórek, termin oraz godziny odjazdów:

- zbiórka w dniu 18.11.2016r. o godz. 1530 w Niemodlinie przed Ośrodkiem Kultury (przy ul. M.Reja1)

- zbiórka w dniu 18.11.2016r. o godz. 1600 w Nysie przed Katedrą w Rynku (miejsce wyznaczone dla autokarów)

przejazd w kierunku: Lądek Zdrój.

 

Informacja o pierwszej wycieczce w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”

Informujemy, iż w okresie od 21 października 2016r. do 23 października 2016r. odbędzie się wycieczka o charakterze poznawczo-przyrodniczym zorganizowana dla Uczestników Projektu.

Miejscem pobytu Uczestników Projektu w ramach wyjazdu będzie:

HOTEL TROJAN ul. Leśna 4a, 57-540 Lądek Zdrój

Poniżej wskazujemy miejsca zbiórek, termin oraz godziny odjazdów:

- zbiórka w dniu 21.10.2016r. o godz. 1530 w Niemodlinie przed Ośrodkiem Kultury (przy ul. M.Reja1)

- zbiórka w dniu 21.10.2016r. o godz. 1600 w Nysie przed Katedrą w Rynku (miejsce wyznaczone dla autokarów)

przejazd w kierunku: Lądek Zdrój.

INFORMACJA  o letnich wyjazdach w ramach projektu - DOCX„Recepta na uśmiech”.docx (13,18KB)


Informacja o terminie spotkań celem opracowania ścieżek reintegracji i proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”

Informujemy, iż w okresie od 19 lipca 2016r. do 3 sierpnia 2016r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z zespołem specjalistów w składzie: pediatry, psychologa, pedagoga oraz terapeuty - celem opracowania ścieżek reintegracji i proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdej rodziny - tj. dziecka wraz z jego rodzicem/opiekunem prawnym.

Spotkania będą się odbywać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie (w sali sesyjnej) przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, 49-100 Niemodlin.

Przypominamy, iż w spotkaniu bierze udział rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem/młodzieżą - będący Uczestnikami Projektu.

O projekcie
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pn. Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Gminą Niemodlin realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pt. „Recepta na uśmiech”.

Celem Projektu jest minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 100 osób (63Kobiet/37Mężczyzn), w tym: 50 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami (18Kobiet/32Mężczyzn) oraz 50 rodziców/opiekunów tych dzieci/młodzieży (45Kobiet/5Mężczyzn).

Wartość Projektu: 1.508.120,16zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.281.902,13zł

Okres realizacji Projektu: od 1 kwietnia 2016r. do 31 maja 2017r.

Harmonogram projektu:
DOCXEtapy Projektu.docx (16,57KB)


Postęp prac:

Zakończono rekrutację do Projektu.

Wstępna Lista Rankingowa
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech” w podziale na kobiety i mężczyzn.

DOCLISTA RANKINGOWA KOBIETY..doc (1,90MB)
DOCLISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI..doc (1,92MB)

Ponadto ogłaszamy  Listę Rezerwową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech”.

DOCLISTA REZERWOWA MĘŻCZYŹNI..doc (1,90MB)

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany do: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami - mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice, Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków.

Założenia Projektu:
- wsparcie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w postaci: kompleksowej integracji za pomocą zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym wraz z opracowaniem opinii o indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach dziecka ze wskazaniem kierunku kariery edukacyjnej i zawodowej;  
- wsparcie rodziców/opiekunów w/w dzieci/młodzieży w zakresie: integracji, wymiany doświadczeń i sposobów opieki, umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym, indywidualnych konsultacji/porad ze specjalistami w zakresie psychologii/terapii/prawa, utworzenia grupy wsparcia.

Formy wsparcia:
- indywidualne spotkania z zespołem specjalistów: psychologa, terapeuty, pedagoga i pediatry - celem doboru rodzaju/form zajęć dla każdego dziecka/młodzieży i rodzica/opiekuna w całym okresie realizacji Projektu (tzw. ścieżka reintegracji);
- zajęcia indywidulane i grupowe dla dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prowadzone przez dobranych specjalistów (m.in.: psychologa, terapeutę, pedagoga, prawnika);
- 6 wycieczek dwudniowych o charakterze: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno-kulturalnym;
- 2 wyjazdy 7-dniowe z udziałem specjalistów: jeden w okresie wakacyjnym i jeden w okresie ferii zimowych (wyjazdy na terenie woj.opolskiego).

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:
- dzieciom/młodzieży :
•    wiek – do 18 roku życia,
•    miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice, Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków.
•    posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;
- rodzicom/opiekunom:
•    miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice,  Nysa, Głuchołazy, Otmuchów lub Paczków.
•    w projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (w przypadku rodzin, w których jedno z rodziców/opiekunów będzie nieaktywne zawodowo/bezrobotne ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jako Uczestnik Projektu będzie kwalifikowany właśnie ten rodzic/opiekun),
•    możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:
1. Rekrutacja i opracowanie ścieżki reintegracji.
2. Zajęcia indywidualne.
3. Zajęcia grupowe.
4. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni i zimowy.
5. Wycieczki.

Planowane efekty:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 67-osób, w tym 33-Kobiety i 34-Mężczyzn;
- liczba osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 50-osób, w tym 18-Kobiet i 32-Mężczyzn;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte wsparciem – liczba dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i integracji objętych wsparciem w formie kompleksowej integracji: ogółem 50-osób, w tym 18-Kobiet i 32-Mężczyzn;
- liczba osób, które zakończą udział w Projekcie: ogółem 100-osób, w tym 63-Kobiety i 37-Mężczyzn;
- wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w%): 56,00-ogółem uczestników, w tym 35,00-Kobiety i 21,00-Mężczyźni;
- liczba osób, które osiągną postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie: ogółem 56-osób, w tym 35-Kobiet i 21-Mężczyzn.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Zostanie zapewniony transport na zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Uczestnicy Projektu zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w całym okresie realizacji Projektu. W trakcie wycieczek i wyjazdów uczestnikom Projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek.     

Informacja o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech

Informujemy, że z dniem 1. lipca 2016r. ulega zmianie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech oraz Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Załącznik nr 10 – Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu w zakresie poszerzenia miejsca realizacji Projektu o dodatkowe gminy, tj.: Głuchołazy, Otmuchów, Paczków.


Dokumenty do pobrania:
PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.pdf (628,45KB) ,
wersja obowiązująca od 1 lipca 2016r.

PDFREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf (1,41MB) , wersja archiwalna
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do Projektu.doc (2,07MB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.doc (1,90MB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie Kandydata_Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc (1,91MB)
DOCZałącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.doc (2,05MB) ,
wersja obowiązująca od 1 lipca 2016r.

DOCZałącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.doc (2,03MB) , wersja archiwlna
DOCZałącznik nr 5 - Umowa uczestnictwa w Projekcie.doc (1,97MB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Kandydata_Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.doc (1,93MB)
DOCZałącznik nr 7a - Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu.doc (2,01MB)
DOCZałącznik nr 7b - Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu.doc (2,00MB)
DOCZałącznik nr 8 - Kwestionariusz osobowy.doc (1,93MB)
DOCZałącznik nr 9 - Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Projekcie.doc (1,92MB)

DOCZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu.doc (1,97MB) , wersja obowiązująca od 1 lipca 2016r.

DOCZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej.doc (1,96MB) , wersja archiwalna

KONTAKT

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole
tel.: 77 456 56 00
e-mail: biuro@spp.opole.pl
www.spp.opole.pl

Biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

loga_2.jpeg