- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

„Wyprawka szkolna” 2016/2017

21-07-2016

WYPRAWKA  SZKOLNA

 

         W roku szkolnym 2016/2017 realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”.

W programie - w 2016 roku - pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana będzie uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- posiadającym    orzeczenie    o    potrzebie    kształcenia    specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego).

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami     sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I - III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych pomoc
w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną (w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

W odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej zakup materiałów edukacyjnych możliwy będzie jedynie w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dokumentem, na podstawie którego będzie przyznane dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

         Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana na wniosek:

 1. rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. nauczyciela,
 4. pracownika socjalnego,
 5. innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników należy pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia  12 września 2016 roku.       

  Szczegółowych informacji, co do kwoty dofinansowania udzielają dyrektorzy szkół.

 

  opracowała:  Justyna  Zawistowska


 

Opolski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2016 r., poz. 1045).

Szczegóły na stronie: http://www.kuratorium.opole.pl

wyprawka.jpeg