- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

29-07-2016

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

•    w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2016r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Kwotę limitu określa się w następujący sposób:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2016 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:
ilość litrów zakupionego oleju napędowego  x 1,00 zł

Obliczona kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.
1.    Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
2.    Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1 - 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 291, poz. 1707)
2.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013r. (poz.789) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2042)
4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 tekst jednolity  z późniejszymi zmianami).


Załącznik: wzór wniosku.
PDFakcyza_wniosek.pdf (292,83KB)

 

 


Sprawy prowadzą:
1.    Agnieszka Bartków – pokój nr 30,  tel. wewn. 228
2.    Katarzyna Błaszczyk – pokój nr 19,  tel. wewn. 225.