- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowe zasady dofinansowania pracy młodocianych pracowników

31-07-2012
NOWE ZASADY DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Od dnia 1 września 2012 roku dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, oprócz wymaganych dokumentów, zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:
1) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Małgorzata Kochanek