Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie o konieczności opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 r.

13-09-2016

P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 30 września 2016 r. trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin
44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001.