Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budżet Gminy Niemodlin na 2017 rok uchwalony

23-12-2016

Budżet na 2017 rok uchwalony przez radnych. Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbyła się w dniu 22 grudnia br. Podczas procedury uchwalania budżetu było wystąpienie burmistrz Niemodlina, Doroty Koncewicz, zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017. Nowy budżet zakłada m.in. wydatki w łącznej kwocie 53 181 739,47 zł, z tego wydatki bieżące 46 518 514,50 zł, wydatki majątkowe 6 663 224,97 zł.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych finansowanych w 2017 r. z budżetu gminy zaplanowano m.in.: termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – etap I, przebudowę ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie, przebudowę drogi wewnętrznej w Wydrowicach, przebudowę drogi gminnej - Kolonia Leśna w Graczach, przebudowę drogi publicznej w Krasnej Górze, kontynuację kanalizacji obszarów wiejskich etap III – budowa kanalizacji w Piotrowej, budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze – Gościejowice. Zaplanowano wiele inwestycji w sołectwach m.in. zadanie pt. budowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Roszkowicach. Szczegóły w uchwale budżetowej, którą można pobrać ze strony www.bip.niemodlin.pl

Oprócz uchwały budżetowej podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 22 grudnia br. radni przyjęli także inne uchwały w sprawach: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016-2026, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Niemodlinie, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin, ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie, zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie, określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin, zmian Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016, zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

DSC_0164.jpeg
DSC_0152.jpeg
DSC_0135.jpeg
DSC_0133.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin