- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwodnica Niemodlina

17-12-2012

Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 12 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina:

UCHWAŁA Nr XXXIV/202/12
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012 r.


w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.1 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

                                                                      § 1.

Rada Gminy zwraca się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o rozpoczęcie realizacji obwodnicy Niemodlina.

                                                                      § 2.

Rada Gminy zobowiązuje Burmistrza Niemodlina do przesłania uchwały do:
1. Premiera.
2. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Zarządu Województwa Opolskiego.
4. Wojewody Opolskiego.
5. Dyrekcji Oddziału Opolskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
6. Parlamentarzystów Ziemi Opolskiej.
7. Sejmiku Województwa Opolskiego.

                                                                      § 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z §116 Statutu Gminy Niemodlin.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                     /-/ Mariusz Nieckarz