- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin obserwowała pracę radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie

28-02-2017

Radni Rady Miejskiej w Niemodlinie obradowali w dniu 27 lutego 2017r. Podczas sesji Burmistrz Niemodlina omówiła informację z działalności międzysesyjnej. Radni zgłaszali zapytania i interpelacje. Podczas sesji podjęto dziesięć uchwał w sprawach: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Niemodlin, przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez gminę Niemodlin, zmiany uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Niemodlin, aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku, odrzucenia skargi, zmiany budżetu gminy Niemodlin na rok 2017 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekty uchwał dostępne są na bip.niemodlin.pl).

Obrady Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 27 lutego, obserwowali członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin. Przypomnijmy, że do zadań Młodzieżowej Rady należą m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego. Młodzieżowa Rada liczy 9 radnych, a jej kadencja trwać będzie dwa lata. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin odbyło się w dniu 31 stycznia 2017r.

Na stronie miasta uruchomiona została specjalna zakładka, gdzie zamieszczane są informacje o pracy młodzieżowej rady:
http://niemodlin.pl/2506/2030/mlodziezowa-rada-gminy-niemodlin.html

DSC_0954.jpeg
DSC_0956.jpeg
DSC_0964.jpeg
DSC_0968.jpeg
DSC_0969.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin