- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

KOMUNIKAT

28-01-2013

W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu i lodu przypominam o obowiązku odśnieżania dachów, usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391).
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników piaskiem.
Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków może być nałożony mandat karny lub sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

  Burmistrz Niemodlina
/-/ Mirosław Stankiewicz