Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Inwestycje kanalizacyjne z PROW

22-06-2017

LOGO PROW.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 „Kanalizacja obszarów wiejskich – Etap III – Budowa kanalizacji w Piotrowej”

Źródło dofinansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin poprzez budowę 1,838 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowa wraz z 28 przyłączami kanalizacyjnymi oraz liczbą planowanych odbiorców wynoszą 180 osób, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 1,838 km wraz z 28 szt. studzienek kanalizacyjnych oraz 1 szt. przepompowni ścieków.

3. OKRES REALIZACJI

2017 rok.
 

 „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice”

Źródło dofinansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin poprzez budowę 8,375 km kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice oraz liczba planowanych odbiorców wynoszącą 914 osób, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie. Planowana operacja wpisuje się w cele Strategii Gminy Niemodlin na lata 2015-2025oraz cele określone dla tego typu operacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Strategia Gminy Niemodlin na lata 2015 - 2025 zakłada, że kanalizacja obszarów wiejskich jest kluczowym projektem inwestycyjnym. Budowa kolektora kanalizacyjnego umożliwi w przyszłości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sołectwa znajdujące się przy trasie przebiegu kolektora.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie 8,375 km kolektora kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz grawitacyjnej od projektowanej przepompowni ścieków (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) w Graczach, do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Gościejowicach.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów:

- grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

- tłocznej kanalizacji sanitarnej,

- kontenerowej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym,

3. OKRES REALIZACJI

2017/2018 rok.