- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznika 1994

18-02-2013

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i MINISTER OBRONY NARODOWEJ w Rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1358) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej  na okres od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 
Od dnia 08.03.2013 r. do dnia 12.03.2013 r. /z wyjątkiem dni wolnych od pracy/ w Opolu w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 przy ul. Katedralnej 4 – Dom Katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego /plac przy Katedrze/; 45-077 Opole, codziennie  od godz. 7.3o /wezwanie imienne określa termin zgłoszenia/ trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Niemodlin.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w /w okresie, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1992 i 1993 r., które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu kategorii zdrowia i wydaniu książeczki wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- dokumentację medyczną z okresu przed stawiennictwem na komisje /zwłaszcza dokumentację dotycząca chorób oczu/;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia /świadectwo szkolne/ lub pobieranie
nauki / zaświadczenie ze szkoły/oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, prawo jazdy.
Powyższe dokumenty osoba stawiająca się przekazuje członkom komisji w dniu wezwania.
Informacje w sprawie: Gminne Centrum Reagowania w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przy ul.Bohaterów Powstań Śląskich 37 /pok. Nr 63 III piętro/, telefon nr 77 4606295 lub 784337582.
______________________________________
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2012r., poz.461 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1358).