- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nauka pływania dla dzieci z Gminy Niemodlin

15-03-2013

Program realizowany będzie w 80% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w 20% ze środków Gminy Niemodlin. Koszt programu to 30 000 zł.
Pomysłodawcami programu są: Dyr. OSiR Krzysztof Kubiak oraz Radny RM Bartosz Wajman, przy dużym wsparciu ze strony Burmistrza Niemodlina Pana Mirosława Stankiewicza.
Realizacji zadania podjął się, nowopowstały w ubiegłym roku, UKS Jedynka Niemodlin, którego prezesem jest Pan Jan Oleksa.
Programem nauki pływania objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do III – ich klas szkół podstawowych Gminy Niemodlin. Zostały one podzielone na trzy grupy i będą dowożone autobusami PKS ( duży ukłon w stronę kierownictwa firmy, która zastosowała duże upusty cenowe ) na basen do Tułowic pod opieką nauczycieli ze swoich szkół. Każde dziecko weźmie udział w 14 – stu godzinnych, lekcjach nauki pływania. Zajęcia na basenie prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy pływania, opłacani również z programu.
Rodzice dzieci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją programu. Ze strony dzieci ważne są chęci i systematyczność.
Liczymy że efektem tego programu będzie nabycie umiejętności pływania co przyczyni się, w przyszłości, do zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą. Organizatorzy mają w planie cykliczne składanie wniosków o dofinansowanie tego zadania, tak aby w kolejnych latach uczyć pływania następnych trzecioklasistów.

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI Z GMINY NIEMODLIN W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW - JUŻ PŁYWAM-CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE NAD WODĄ.

1.Organizatorem programu jest UKS Jedynka Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Reymonta 9; Gmina Niemodlin; OSiR Niemodlin
2.Zajęcia skierowane są do uczniów klas III Szkół Podstawowych Gminy Niemodlin;
3.Zajęcia odbywają się od dnia 18.03.2013 do 30.06.2013 w poniedziałki, wtorki ( czwartki ) i środy w godz. 13.20-15.20;
4.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ( dotuczy dzieci); dobry stan zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć;
5.Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor ( nie dotyczy szatni i prysznica na basenie);
6.W czasie zajęć z małymi dziećmi (8-9 lat) wskazana jest obecność wolontariuszy i opiekunów;
7.Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w przebieralni) i po nich odpowiadają opiekunowie;
8.Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu , na którym odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie basenu oraz zakaz skoków do wody bez zgody instruktora;
9.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni, a w szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu oraz do konieczności posiadania czepka;
10.Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka, korzystać z porad instruktorów lub otrzymać interesujące go zestawy ćwiczeń przygotowane specjalnie dla niego do wykorzystania w warunkach domowych;
11.Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w biurze UKS Jedynka Niemodlin, które winny być rozpatrzone i uwzględnione przez klub;
12.STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH:strój, kąpielówki, czepek, ręcznik,klapki, okularki pływackie ( wg uznania), UWAGA rodzic przebywający z dzieckiem na terenie szatni ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego (klapki);
13.Zajęcia nauki pływania w ramach programu JUŻ PŁYWAM-CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE NAD WODĄ odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa;
14.Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia;
15.W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela klubu o tym fakcie co najmniej w przeddzień wyjazdu;
16.Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ;
17. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć;
18.Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych UKS Jedynka Niemodlin;
19.Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu;
20.W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację programu - panem Bartoszem Wajman pod nr tel. 534-006-870.