- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

30-08-2017

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.). Aktualny skład Komisji został określony w zarządzeniu Nr V/459/22 Burmistrza Niemodlina z dnia 14 marca 2022 roku.

2. Skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie:

  1. Zofia Gwóźdź – Wąchała – Przewodnicząca Komisji;
  2. Dorota Dutkiewicz – Z-ca Przewodniczącej Komisji;
  3. Magdalena Haińska – Członek Komisji;
  4. Agnieszka Morawiec – Członek Komisji;
  5. Filip Sozański – Członek Komisji;
  6. Ryszard Mendiuk – Członek Komisji

3. Terenem działania M-GKRPA w Niemodlinie jest Gmina Niemodlin.

4. Siedzibą M-GKRPA jest:

Urząd Miejski w Niemodlinie

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

49-100 Niemodlin

5. Zadania M-GKRPA w Niemodlinie określa Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr III/48/2011 Burmistrza Niemodlina z dnia 19 kwietnia 2011r.,

1/. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2/. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wniosek w załączeniu),

3/. Opiniowanie (w drodze postanowienia) wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

4/. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

6. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów podczas stałych posiedzeń w przedostatni roboczy wtorek każdego miesiąca w godz. od 15.15 do 17.45  w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro, pok. nr 105)

DOCwniosek do Komisji.doc (37,50KB)