- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kolejne projekty uzyskały dofinansowanie

07-05-2013

Dnia 15 kwietnia 2013 roku Rada Decyzyjna Partnerstwa Borów Niemodlińskich dokonała pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Małych Projektów, a finansowanych z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Do finansowania, w ramach przyznanej puli środków zostały zakwalifikowane trzy projekty złożone przez Gminę Niemodlin, a mianowicie:
1. „Zagospodarowanie Placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie”,
w ramach projektu przewiduje się dokończenie zagospodarowania Placu Przebraża w Niemodlinie, poprzez wykonanie chodników i ścieżek oraz wprowadzenie nasadzeń krzewów ozdobnych. Projekt realizowany będzie w II kwartale 2013 roku.
2. „Rewitalizacja zieleni w parku miejskim w Niemodlinie” w ramach projektu przewiduje się usunięcie chorego, zniszczonego drzewostanu, dokonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wykonanie nowych nasadzeń. Projekt planowany jest do realizacji w roku 2014.
3. „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po Gminie Niemodlin”. Projekt polega na opracowaniu i wydaniu 5000 egzemplarzy przewodnika turystycznego po gminie Niemodlin. Jego nowatorstwo polegać będzie na zaprezentowaniu gotowych scenariuszy wycieczek po ww. obszarze. Przewodnik ten przedstawiać będzie gotowe produkty turystyczne skierowane głównie do mieszkańców województwa opolskiego, ale również województw sąsiednich.
Łączna kwota dofinansowania na ww. projekty wyniosła 88.481,00 zł. Wnioski złoże przez Gminę Niemodlin znalazły się na wysokich miejscach listy rankingowej konkursu.