Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

15-02-2018

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania związane z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy ustawy z dnia 20.12.1990r. o u.s.r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2336). W ramach zadań ustawowych działa na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i chorobom zawodowym. Profilaktyka KRUS skupia się na rozpowszechnianiu wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad bezpiecznej pracy. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

•    organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
•    ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
•    stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
•    stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
•    warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•    wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
•    przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
•    estetyka gospodarstw,
•    zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. I etap na poziomie powiatowym polega na przeprowadzeniu wizytacji zgłoszonych do Konkursu gospodarstw przez Komisję Powiatową, którą powoła Dyrektor OR KRUS. Zadaniem Komisji Regionalnej będzie wybranie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw i przekazanie sporządzonej dokumentacji do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

II etap na poziomie wojewódzkim polega na przeprowadzeniu wizytacji trzech gospodarstw przez Komisję Wojewódzką, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Komisję Regionalną oraz wybraniu jednego najbezpieczniejszego gospodarstwa; następnie przekazaniu dokumentacji do Komisji Centralnej Konkursu. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

III etap na poziomie Centralnym – Komisja Centralna przeprowadza wizytację w gospodarstwie wybranym przez Komisję Wojewódzką. Zwycięzca kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: ciągnik rolniczy!
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2018r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

logo.jpeg