- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Polityka Senioralna Gminy Niemodlin

26-06-2013

W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyło się już trzecie spotkanie powołanego przez Burmistrza Niemodlina Zespołu ds. polityki senioralnej.
W spotkaniu uczestniczyli:
- pan Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina,
- pani Ewa Paszkowska,
- pani Bożena Czyczyło,
- pani Mirosława Dziatkowiak,
- pani Zofia Gwóźdź-Wąchała,
- ks. Jerzy Chyłek,
- pan Tadeusz Lasota,
- pan Czesław Paszkowski,
- pan Henryk Chmara,
- pan Zenon Kulczyński.
W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z przygotowanym przez służby podległe Burmistrzowi Niemodlina projektem Programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin. Program zakłada udział finansowy i pozafinansowy Gminy w działaniach na rzecz zwiększania zaangażowania i aktywności społecznej seniorów oraz w działaniach na rzecz zaspakajania potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych starszych osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
Program ma służyć przede wszystkim wspieraniu inicjatyw oddolnych, płynących od organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych.
Cele, które zamierza się osiągnąć w okresie realizacji Programu to:
- dofinansowanie istniejącej i nowopowstającej oferty aktywności społecznej (w tym m.in. edukacyjnej, kulturalnej, fizycznej, turystyczno-rekreacyjnej) kierowanej przez organizacje pozarządowe do seniorów,
- wsparcie lokalowe, sprzętowe, organizacyjne dla oddolnych inicjatyw osób starszych, których celem jest aktywność społeczna osób starszych, integracja między i wewnątrzpokoleniowa, utrzymywanie zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej osób starszych,
- wsparcie finansowe zadań z zakresu usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i innych usług pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe wobec osób starszych o ograniczonej samodzielności i problemach zdrowotnych,
- zdiagnozowanie potrzeb utworzenia w gminie placówki opieki i wsparcia dziennego dla osób starszych, opracowanie koncepcji utworzenia i finansowania takiej placówki w postaci np. gminnego domu dziennego pobytu dla osób starszych, które z powodu choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, realizacja w/w koncepcji,
- dokonywanie okresowej ewaluacji Programu przez Zespół ds. Polityki Senioralnej powołany przez Burmistrza Niemodlina, w skład którego wchodzą między innymi przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych gminy Niemodlin.

Na wrzesień 2013 roku zaplanowano kolejne spotkanie Zespołu, na którym to będzie ustalana ostateczna treść projektu Programu, w jakiej zostanie on przekazany Radzie Miejskiej do uchwalenia.