- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nabór wniosków dla przedsiebiorców

12-09-2012

Nabór wniosków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" przypomina o ogłoszonym naborze wniosków o dofiansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 dla sektora społeczno - gospodarczego na następujące rodzaje operacji:

• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 3 548 543,12 złotych;

• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
- limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 2 623 907,34 złotych.


Termin składania wniosków: od 19.09.2012 r. do 18.10.2012 r.

Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
• wzór wniosku o dofinansowanie;
• wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
• kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.umwo.opole.pl
• Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com

Więcej informacji nt. trwającego naboru wniosków można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej "Opolszczyzna" (tel. 77 403 31 72, e-mail: projekty.lgropolszczyzna@gmail.com).Z poważaniem
--
Anna Charęza
specjalista ds. koordynowania projektów

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna"
siedziba biura: pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole
tel. 535 797 544
mail: projekty.lgropolszczyzna@gmail.com