- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice

17-12-2018

LOGO PROW.jpeg

„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice”

Beneficjent Gmina Niemodlin

Oddanie do użytkowania kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze- Gościejowice, po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gościejowicach, stworzy możliwość sukcesywnego podłączenia kolejnych sołectw.

Koszty całkowite ogółem: 2 149 339,96 zł

Wysokość dofinansowania: 1 103 432 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja -„Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Działania - „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

OKRES REALIZACJI

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22.05.2017 r.

Data przejęcia terenu budowy: 22.06.2017 r.

Data zakończenia robót: 28.09.2018 r.


CELE PROJEKTU

Celem operacji była poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin poprzez budowę kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice oraz liczbą planowanych odbiorców wynoszącą 914 osób, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach. Realizacja projektu służyła poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie. Operacja wpisuje się w cele Strategii Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 oraz cele określone dla tego typu operacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Strategia Gminy Niemodlin na lata 2015 - 2025 zakłada, że kanalizacja obszarów wiejskich jest kluczowym projektem inwestycyjnym. Oddanie do użytkowania kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gościejowicach, stworzy możliwość sukcesywnego podłączenia kolejnych sołectw.

 

ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmował wykonanie 8,375 km kolektora kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej, wybudowanie kontenerowej przepompowni ścieków (na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków) w Graczach, wraz z podłączeniem do niej istniejącego lokalnego kolektora oraz podłączenie kolektora tranzytowego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Gościejowicach przy oczyszczalni ścieków.

DSC_0993.jpeg
DSC_0990.jpeg
DSC_0991.jpeg