- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach

12-11-2013

 

Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.


Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin,
a których celem statutowym jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i i narkomanii.

Konsultacje odbywają się poprzez:
opublikowanie projektu w/w uchwały:
- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.
Czas trwania konsultacji: od 13.11.2013 r. do 19.11.2013 r.
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia
19 listopada 2013r. włącznie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego (pok. nr 5 - parter) lub na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin – liczy się data wpływu do Urzędu.


BURMISTRZ
/ - / Mirosław Stankiewicz