- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje społeczne

12-11-2013


Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin.

Konsultacje odbywają się poprzez:
udostępnienie projektu w/w uchwały:
- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.
Czas trwania konsultacji: od 13.11.2013 r. do 19.11.2013 r.(włącznie).
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia
19 listopada 2013r. włącznie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego (pok. nr 5 - parter) lub na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin – liczy się data wpływu do Urzędu.


BURMISTRZ
/ - / Mirosław Stankiewicz