- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

REGULAMIN KONKURSU Noś odblaski - świeć przykładem

16-12-2013

REGULAMIN KONKURSU
„Noś odblaski - świeć przykładem”

I Organizator
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Niemodlina.

II Patronat:
Komisariat Policji w Niemodlinie
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu

III Cele konkursu
1. Uświadomienie uczniów o konieczności używania elementów odblaskowych w celu poprawy ich widoczności na drodze.
2. Zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym.
3. Zwiększenie świadomości uczniów w kwestii dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze.
4. Zwrócenie uwagi uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół na ustawowy obowiązek korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych - art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

IV W konkursie przewidziano nagrody

V Warunki uczestnictwa
1. Konkurs będzie składał się z etapu szkolnego i etapu gminnego.
2. W etapie szkolnym konkursu biorą udział wszyscy uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu miasta i Gminy Niemodlin.
3. Konkurs podzielony będzie na 3 kategorie wiekowe:
a) uczniowie klas I - III szkół podstawowych,
b) uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
c) uczniowie klas I - III szkół gimnazjalnych.
4. Etap szkolny konkursu będzie składał się z 3 części, w których:
a) I część - codzienna ocena noszenia odblasków w widocznym miejscu przez cały okres trwania konkursu;
b) II część - weryfikacja i ocena mająca na celu przyznanie punktów za posiadanie w swojej wierzchniej odzieży, tj. kurtkach, czapkach, butach, spodniach, plecaku itp. stałych elementów odblaskowych (odblaskowe lampasy na kurtkach, metki odblaskowe na czapkach, bluzach, spodniach, odblaski na butach lub świecące amortyzatory w ich podeszwach, odblaski na plecaku itp.);
c) III część - test wiedzy dotyczący bezpiecznego poruszania się po drodze.
5. Do etapu gminnego kwalifikuje się po 1 uczniu z każdej szkoły w określonych kategoriach wiekowych, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Na etapie konkursu gminnego uczestnik przygotowuje piosenkę, wiersz, komiks lub historyjkę obrazkową o bezpiecznym poruszaniu się po drodze bądź o zagrożeniach spowodowanych poruszaniem się po drodze bez odblasków.

VI Harmonogram konkursu
Konkurs będzie trwał od dnia 02.01.2014 r. do dnia 14.02.2014 r., z czego etap szkolny od dnia 02.01.2014 r. do 31.01.2014 r., a etap gminny od 03.02.2014 r. do 14.02.2014 r. - ostateczny termin złożenia prac w Zakładzie Ekonomiczno - Finansowym Oświaty w Niemodlinie.

VII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Pierwsze III części konkursu etapu szkolnego przeprowadzone zostaną we wszystkich szkołach na terenie Gminy Niemodlin.
2. Na szczeblu szkolnym weryfikacji i oceny dokonają Komisje powołane przez Dyrektora Szkoły.
3. Komisje wytypują po 1 uczniu w każdej z kategorii wiekowej z największą ilością punktów.
4. Uczniowie zakwalifikowani do gminnego etapu oceniani będą przez Gminną Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Niemodlina.
5. Spośród zakwalifikowanych do każdej kategorii uczniów Gminna Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 uczniów z największą ilością punktów oraz z najlepszymi pracami.
6. Decyzja Komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 11.03.2014 r. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Niemodlin www.niemodlin.pl oraz na tablicach informacyjnych w placówkach, które wezmą udział w konkursie.
8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 11.03.2014 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

VIII Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
2. Zwycięskie prace stają się własnością Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go zgodnie z kampanią informacyjną.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich prac, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).