- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie dla przedsiębiorców

14-01-2014

P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2014 r. W związku z powyższym należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu stosowne oświadczenie (druki oświadczeń wraz z informacjami o sposobie wypełniania są dostępne w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Co, gdzie i jak załatwić”, w podzakładce Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, w karcie usług pn. „Zezwolenia na sprzedaż alkoholu” (bip.niemodlin.pl) lub można je bezpośrednio odebrać w pok. nr 45 II p. Urzędu Miejskiego).

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin
44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.