- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kwalifikacja wojskowa w 2014 roku

20-01-2014

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1491), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego  do 30 kwietnia 2014 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 20 stycznia 2014 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby z terenu miasta i gminy NIEMODLIN obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Opolu w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury XAVERIANUM w Opolu /przy kościele/ przy ulicy Ojca Józefa Czaplaka 1 A; 46 – 020 OPOLE w terminie określonym w wezwaniu lub bez wezwania w okresie od dnia 10 marca 2014r. do dnia 12 marca 2014r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1995 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1990—1994, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:
1. burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r., poz. 461)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202 poz. 1566) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 226 poz. 1834) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

Informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej udziela również inspektor Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM – pokój nr 63/III piętro w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie lub telefonicznie 77 4 606295 w.218 oraz 784 337 582

BURMISTRZ NIEMODLINA
Mirosław Stankiewicz


Oprac. Z. Romańczukiewicz