- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje …

25-02-2014

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski, w województwie podlaskim dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przedłożył w załączeniu Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń.
Aktualne informacje o sytuacji epizootycznej są dostępne na stronie internetowej

http://www.wetgiw.gov.pl/

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że o każdym przypadku znalezienia padłego dzika oraz o zwiększonych upadkach świń w gospodarstwach należy informować Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. +48 77 457 50 10 wew. 163
77 5417 163
Fax 77 451 42 10

W załączeniu otrzymany od Głównego Lekarza Weterynarii wzór dokumentu w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika. Dokument ten ma służyćewidencjonowaniu przypadków znalezienia martwych (padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych) oraz odstrzelonych dzików, co stanowić ma ważny element działań mających na celu zwalczenie afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Dokument ten powinien być wypełniony przez osobę, która znalazła padłego dzika lub myśliwego, który odstrzelił zwierzę a następnie przekazany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu celem archiwizacji dokumentacji.

 
Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z wystąpieniem
na terytorium Polski, w województwie podlaskim dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, wyznaczono obszar zagrożenia,
w którym wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje m.in. w zakresie hodowli świń i polowań na zwierzęta łowne. Powyższy obszar obejmuje:
w województwie podlaskim:
a) powiat sejneński;
b) gminy w powiecie augustowskim: Płaska, Lipsk, Sztabin
c) powiat sokólski,
d) gminy w powiecie białostockim: Czarna Białostocka, Supraśl,
Zabłudów, Michałowo, Gródek,
e) powiat hajnowski,
f) powiat bielski,
g) powiat siemiatycki.
w województwie mazowieckim:
a) powiat łosicki,
w województwie lubelskim:
a) powiat bialski,
b) m. Biała Podlaska,
c) powiat włodawski.

Najważniejsze środki, które wprowadzono w w/w obszarze, to:
- zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem świń;
- zakaz urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych bez uzyskania zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poinformuje o warunkach prowadzenia takiego polowania;
- zakaz przemieszczania produktów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, m.in. nasienia, zarodków i komórek jajowych świń; dotyczy to również mięsa i produktów mięsnych pozyskanych od świń, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu);
- zakaz wprowadzania do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie jakichkolwiek produktów, surowców lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w tym
w szczególności:
o dzików padłych lub odstrzelonych, a także ich mięsa, tusz oraz jakiejkolwiek innej części, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu), oraz o wyposażenia myśliwskiego i broni;
- zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru;
- zakaz utrzymywania świń poza zamkniętymi budynkami gospodarskimi;
- nakaz wyłożenia i utrzymywania mat dezynfekcyjnych przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie;
- nakaz bieżącej dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
- obowiązek karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- obowiązek, by osoby mające kontakt z dzikami przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie ściśle przestrzegały zasad higieny osobistej, w tym zmieniły ubranie, zdezynfekowały ręce i obuwie.

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek

 

Załącznik
Rodzaje obróbki1) mięsa i produktów mięsnych:
- obróbka cieplna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przy wskaźniku
sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,002);
- obróbka cieplna przeprowadzona w temperaturze co najmniej 80 °C, którą
uzyskuje się wewnątrz mięsa;
- obróbka cieplna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przeprowadzona
w temperaturze co najmniej 60 °C przez co najmniej 4 godziny, przy czym
w tym czasie przez 30 minut utrzymuje się temperaturę co najmniej 70 °C
wewnątrz mięsa;
- fermentacja naturalna i dojrzewanie, nie krótsze niż 9 miesięcy -
w przypadku mięsa bez kości, w wyniku których osiągnięto: wartość Aw nie
wyższą niż 0,93 lub wartość pH nie wyższą niż 6,0;
- obróbka obejmująca fermentację naturalną i dojrzewanie co najmniej przez
190 dni dla szynek i 140 dni dla polędwic.

1) Proces obróbki odbywa się w warunkach wykluczających zanieczyszczenie tym mięsem z kością produktów pozyskanych od zwierząt lub ze zwierząt, spełniających wymagania weterynaryjne określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2) Współczynnik sterylizacji Fo określa skuteczność niszczenia form wegetatywnych i zarodników bakterii; Fo wartość co najmniej 3,00 oznacza, że najzimniejsze miejsce produktu zostało ogrzane w stopniu zapewniającym skuteczność, jaką uzyskuje się przez ogrzewanie w temperaturze 121 °C (250 °F) w czasie 3 minut szybkiego ogrzania i natychmiastowego schłodzenia. 

 Obszar zagrożenia ASF w PL.jpeg

ZOBACZ/POBIERZ  PDFDokument dochodzenia epi. - dane dot. dzika.pdf (27,75KB)