- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nie pozwól na kradzież tożsamości - chroń swoje dane osobowe!

26-02-2014

Mając na względzie ochronę danych osobowych oraz dokumentów tożsamości obywateli, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  tj. zgodnie z art .55 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, "kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzwny", oznacza to, że nikt nie może zatrzymać czyjegoś dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawatego w przepisach prawa.

Przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego ,,pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Fakt utraty dowodu osobistego powinien zostać niezwłocznie zgłoszony przez osobę, która go utraciła w najbliższym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskiej placówce konsularnej. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu,że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy również zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie
uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowlązanla przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
 

Zofia Gwóźdź - Wąchała
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych