- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

P R Z Y P O M N I E N I E

14-05-2014

P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 31 maja 2014 r. drugiej raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.