- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

17-07-2014

Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Niemodlin w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1457).

PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina.pdf (362,42KB)

PDFOGŁOSZENIE.pdf (118,47KB)

DOCFormularz oferty.doc (88,50KB)

PDFprzykładowy wzór oferty.pdf (374,67KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.doc (30,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do oferty - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszona a.doc (31,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.doc (31,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.doc (31,00KB)

DOCZałącznik Nr 5 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.doc (31,00KB)

DOCZałącznik nr 6a 6b 6c - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna.doc (37,50KB)

DOCZałącznik Nr 7 - Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.doc (29,00KB)