- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZAWIADOMIENIE

17-09-2014

ZAWIADOMIENIE

     Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu „Kanalizacja obszarów wiejskich – etap II – Budowa kanalizacji w Wydrowicach zgodnie z umową nr 00033-6921 – UM0800051/12 z dnia 26 września 2012 roku z późniejszymi zmianami w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013.
      Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin poprzez budowę infrastruktury technicznej służącej poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.
    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Gminy Niemodlin.
  W związku z powyższym zawiadamiam mieszkańców Wydrowic o obowiązku podłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach związanych z podłączeniem do kanalizacji udzielane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, przy ulicy Wojska Polskiego 3, numer telefonu 77 46 06 318.