- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

09-02-2015

Czym są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)?


   W okresie programowania funduszy unijnych przypadającym na lata 2014-2020 gminy, które postanowiły ze sobą współpracować w celu rozwiązywania wspólnych problemów, będą mogły skorzystać ze specjalnej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych i realizować tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne.
  W województwie opolskim taką współpracę nawiązało 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską, a na realizację ZIT przeznaczono ponad 71 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Środki te mogą być przeznaczone na działania dotyczące:
• Ograniczenia niskiej emisji (budowa spójnego systemu dróg rowerowych, ułatwienia dla podróży multimodalnych, inwestycje sprzyjające zwiększeniu wykorzystywania transportu zbiorowego, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)
• Zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Aglomeracji Opolskiej (termomodernizacja obiektów z wykorzystaniem OZE)
• Ochrony dziedzictwa kulturowego w Aglomeracji Opolskiej
• Wsparcia edukacji przedszkolnej
• Wsparcia kształcenia ogólnego
• Wsparcia kształcenia zawodowego


   Warunkiem wykorzystania środków przeznaczonych na ZIT jest posiadanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która wskaże cele i kierunki dla planowanych do realizacji działań.
  Zapisy Strategii stanowią wynik porozumienia pomiędzy wszystkimi partnerami Aglomeracji Opolskiej i są spójne z RPO WO 2014-2020.
Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na załączonym formularzu w terminie do 20 lutego 2015 roku w formie elektronicznej (na adres: konsultacje@ao.opole.pl) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym lub pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu).


Zapraszamy do udziału w konsultacjach.