- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZAWIADOMIENIE o KONSULTACJACH

12-03-2015
  • Burmistrz Niemodlin a zawiad'amia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.- PDFzawiadomienie o konsultacjach GPPi RPA.pdf (350,30KB)
  • Burmistrz Niemodlina zawiadamia o rozpoczęCiu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia ,,Progrzmu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działąlność pożytku publicznego na rok 2015". - PDFzawiadomienie o konsultacjach org.pozarząd.pdf (324,35KB)