- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-08-2010

Data publikacji: 2010-07-09

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gościejowicach.

Niemodlin, dnia 16 czerwca 2010 r.
IFE 7331-77/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 195/1, 195/2, 196, 197, 198/1, 199 z k.m.1 w Gościejowicach.
Z zamierzeniami wnioskodawcy można zapoznać się w tut. Urzędzie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich (pokój nr 39 II p.) w godz. 8.00 - 14.00 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji   do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Gościejowice oraz na stronie internetowej.