Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-08-2010

Data publikacji: 2010-07-09

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej kanalizacji ciśnieniowej oraz sieci rozdzielczej wodociągowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 131, 134/4, 135/1, 135/2, 139 z k.m.1 w Gościejowicach.

Niemodlin, dnia 08 czerwca 2010 r.
IFE 7331-55/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Motyka. Niniejsze postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej kanalizacji ciśnieniowej oraz sieci rozdzielczej wodociągowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 131, 134/4, 135/1, 135/2, 139 z k.m.1 w Gościejowicach.
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich (pokój nr 39 II p.) w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi, wnioski.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Gościejowice oraz na stronie internetowej.