- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie

10-09-2010
Niemodlin, dnia 10 września 2010 roku
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje
dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące, w myśl przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niemodlin.
Projekt uchwały, będący przedmiotem niniejszych konsultacji, udostępnia się do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie (http://bip.gm-niemodlin.zeto.opole.pl/) w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Opinie na temat projektu uchwały można składać pisemnie do dnia
22 września 2010 roku, na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
 
 
          Burmistrz
 
(-) Mirosław Stankiewicz