- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

15-09-2010
Niemodlin, dnia 06 września 2010 r.
IFE 7331-119/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek nr 248, 247/2, 203, 210, 212, 211/2 z k.m. 1 w miejscowości Rzędziwojowice.
Z zamierzeniami wnioskodawcy można zapoznać się w tut. Urzędzie
w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich (pokój nr 39 II p.)  w godz. 8.00 - 14.00 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji   do wiadomości.
 
W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.
 
 
 
 
     Z up. BURMISTRZA
                     /-/
     Bartłomiej Kostrzewa
       Z-ca BURMISTRZA
 
 
 
 
 
Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Rzędziwojowice oraz na stronie internetowej.